Úvod Pravidla Hotelu

UBYTOVACÍ ŘÁD CASTLE VIEW APARTMENTS

UBYTOVACÍ ŘÁD CASTLE VIEW APARTMENTS 

 1. Hotel je oprávněn ubytovat pouze hosta, který se řádně zaregistruje. Host je povinen při příjezdu předložit platný doklad totožnosti, cizinec cestovní doklad, dále vyplnit a podepsat registrační formulář, zajistit garanci předplatbou v hotovosti nebo předautorizací platební karty v odpovídající výši za ubytování a poskytnuté služby. Registrace na hotelové recepci se vztahuje i na nezletilé dítě.

2. V případě ztráty klíče je host povinen neprodleně ztrátu nahlásit na recepci. Za ztracený klíč je hostovi účtován poplatek ve výši 1 500 Czk.

3. Check-in od 14:00, check-out do 10:00.

4. Ubytování v hotelu je povoleno pouze osobám, které nejsou nakaženy infekčními nemocemi a není na nich vidět požití alkoholu a drog.

5. Host je povinen se ihned po příchodu do vyhrazených ubytovacích prostor přesvědčit o stavu vybavení a případné poškozené vybavení bezodkladně ohlásit na recepci. Host nese odpovědnost za škodu způsobenou na vybavení hotelu, pokud neprokáže, že ji nezavinil, a je povinen mu tuto škodu neprodleně uhradit. Tento nárok hotelu se vztahuje i na škodu, která je zjištěna až po odjezdu hosta.

6. Host nesmí provádět v prostorách vyhrazených k užívání žádné podstatné změny, tzn., nesmí přemísťovat zařízení a provádět jakékoliv zásahy do elektrické sítě nebo jiných instalací.

7. V ubytovací části může host přijímat návštěvy pouze od 8.00 do 22.00 h se souhlasem pracovníka recepce.

8. Host nesmí do prostor hotelu vodit domácí a jiná zvířata.

9. Host nesmí do prostor hotelu vnášet nebezpečné předměty a látky (ostré předměty, zbraně, výbušniny, hořlaviny, žíraviny, jedy apod.), omamné či psychotropní látky, dále předměty či látky silně zapáchající.

10. Ve vnitřních prostorách hotelu je kouření zakázáno. Při porušení zákazu bude hostovi účtována částka 5 000 Czk.

11. Host je povinen dodržovat od 22.00 do 6.00 h noční klid a nesmí jakýmkoliv způsobem omezovat ostatní ubytované hosty.

12. Z bezpečnostních důvodů není dovoleno ponechat ubytované děti do dvanácti let v pokoji a ostatních prostorách hotelu bez dozoru dospělých osob.

13. Host je povinen při každém odchodu z pokoje uzavřít vodovodní kohoutky, zhasnout světla, zavřít okna a dveře na balkon a pokoj uzamknout.

14. Ve veřejných prostorách hotelu a na terase žádáme hosty, aby dodržovali zásady slušného chování. Není povoleno se pohybovat bez oblečení, bez bot.

15. Host je povinen po celou dobu ubytování dodržovat ustanovení tohoto Ubytovacího řádu. Pokud host i přes výstrahu hrubě porušuje Ubytovací řád nebo dobré mravy, je hotel oprávněn odstoupit od poskytování ubytovacích služeb před uplynutím dohodnuté doby. Hotel má právo na plnou úhradu ceny ubytování. Host musí následně bezodkladně opustit hotel.

16. Ubytováním v Castle View Apartments host souhlasí s ubytovacím řádem. Ubytovací řád v plném znění je k dispozici hostům na webových stránkách – www.castleview.cz a v recepci hotelu.